Förtjänstmedalj 2018

”För trogen vård av fädrens minne”

Alltsedan år 1960 delar Västergötlands Fornminnesförening årligen ut förtjänstmedaljer till personer, som gjort betydande insatser i enlighet med Fornminnesföreningens intentioner. Det kan ha handlat om insatser för att bevara västgötska kulturminnen, forskning om landskapets historia eller på annat sätt förmedling av kunskap om Västergötlands kultur, språk och sedvänjor. Medaljen bär inskriptionen ”För trogen vård av fädrens minne”. I samband med årsmötet i lördags i den över 150-åriga föreningen fick Bernhard Englund mottaga den attraktiva utmärkelsen. Så här ljöd texten på diplomet:
Bernhard Englund
Västergötlands Fornminnesförenings styrelse har vid sitt sammanträde den 10 april
2018 beslutat att tilldela Dig föreningens förtjänstmedalj med devisen:
För trogen vård av fädrens minne.
Motivering
Bernhard Englund har under sin yrkesverksamma tid tjänstgjort som officer inom
kavalleriet – en del av det svenska försvaret med långa och stolta traditioner. För honom
låg det därför nära tillhands att på sin fritid fördjupa sig i detta historiska arv och försöka
återskapa tidstrogna miljöer. Detta gällde både byggnader och vapen liksom annan militär
utrustning, möbler, husgeråd och andra objekt som hörde till ett ryttmästarboställe från
1600-talet. I anslutning till denna byggnad finns ytterligare ett antal boställen med
anknytning till kavalleriet.
Med beundransvärd energi, omfattande investeringar och stor sakkunskap har Bernhard
Englund successivt byggt upp en imponerande museianläggning på Billingen. Förutom
den fysiska upplevelsen av denna anläggning har den utrustats med pedagogiska
hjälpmedel som ytterligare skapar förutsättningar att få en god inblick i en betydelsefull
del av vår svenska historia.
För denna omfattande och hängivna insats till kulturarvets fromma tilldelas Bernhard
Englund Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj.